ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Телевизүүдээр заах хичээлийн цагийн хуваарь

Телевизүүдээр заах хичээлийн цагийн хуваарь

 

БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗЭЭР ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЭХ
ЭХНИЙ ГУРВАН ӨДРИЙН ХУВААРЬ /Үргэлжлэл дараагийн дугаарт/

Сар, өдөр
Нэвтрүүлэх цаг
Анги
Хичээл
Сэдэв
Хичээл заах багш
 11.09  10.00-10.30 I
Монгол хэл
 Хэл яриа хөгжүүлэх Ч.Дэлгэрмаа, 73 дугаар сургууль,
Б.Болорсайхан, 93 дугаар сургуулийн багш
 10.30-11.00 II
/12 жил/
 Монгол хэл
 ы, -ий-г зөв бичих  Б.Баярмаа, "Ирээдүй" , Ц.Алимаа, "Ирээдүй" цогцолбор сургуулийн багш
 11.00-11.30 II
/11 жил/

Монгол хэл  Балархай эгшгийн дүрэм  Т.Должинсүрэн, "Эрдмийн ундраа" цогцолбор, Т.Мөнхзул, 71 дүгээр сургуулийн багш
 11.30-12.00  VII /шилж/ Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал  Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш
 12.00-12.30  VII Монгол хэл  Эхийн задлал  Д.Алтанцог, 13 дугаар сургуулийн багш
 12.30-13.00  VIII Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал   
 Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш
 13.00-13.30  IX
Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал   
 Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш
 14.00-14.30  III Монгол хэл  Захирах анхааруулах өгүүлбэр  Ж.Наранзул, 47 дугаар сургууль,  Ж.Цоггэрэл, 20 дугаар сургуулийн багш
 15.00-15.30  IV Монгол хэл  Эхийн хувиргал   
 Н.Мөнхтуяа, 24 дүгээр сургууль,  Б.Тамирмаа, 9 дүгээрсургуулийн багш
 16.00-16.30  V Монгол хэл  Эхийн хувиргал  Д.Батцэцэг, 33 дугаар сургууль,  Ц.Шархүү, 18 дугаар сургуулийн багш
 11.10  10.00-10.30
 10.30-11.00  VII /шилж/ Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал  Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш
 11.30-12.00  VIII Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задла  Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш
 12.00-12.30  IX Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал  Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш
 15.00-15.30  VII Түүх      Сэргэн мандалтын соёл  П.Ганбат, 73 дугаар сургуулийн багш
 16.00-16.30  VIII Түүх
 Монголын эртний улсуудын соёлын хөгжил  Б.Оюунбилэг, 97 дугаар сургуулийн багш
 11.11  10.00-10.30  IX Түүх
 1921-1924 оны нийгэм, эдийн засгийн талаарх арга хэмжээ  Ч.Наранцэцэг, 53 дугаар сургуулийн багш
 10.30-11.00  X Нийгэм
 Нийгмийн давхраажилтын нийгмийн хамгаалал  Ж.Энхцэцэг, 57 дугаар сургуулийн багш
 11.00-11.30  XI Нийгэм
 Соёл гэж юу вэ?
 С.Долгорсүрэн, "Оюуны ундраа" цогцолбор сургуулийн багш
 11.30-12.00  X математик
 Комбинаторик
 Б.Энхболд, "Шинэ үе" сургуулийн багш
 12.00-12.30  XI математик
 Магадлал  Б.Энхболд, "Шинэ үе"сургуулийн багш
 12.30-13.00  X математик
 Тригнометрийн хялбар тэгшитгэл бодох  Ц.Сүрэнхорлоо, 11 дүгээр сургуулийн захирал
 13.00-13.30  XI Математик
 Тригнометрийн тэгшитгэл бодох аргууд  Ц.Сүрэнхорлоо, 11 дүгээр сургуулийн захирал
 13.30-14.00  I Математик
 Орон зай  Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш
 14.00-14.30  II
/12 жил/
Математик
 2-ийн хүрд  З.Норжмоо, 45 дугаар сургууль, Б.Наранбат, 38 дугаар сургуулийн багш

  TV9 ТЕЛЕВИЗЭЭР ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ГУРВАН ӨДРИЙН ХУВААРЬ /Үргэлжлэл дараагийн дугаарт/

Сар, өдөр
Нэвтрүүлэх цаг
Анги
Хичээл
Сэдэв
Хичээл заах багш
 11.09  10.30-11.00 I
Монгол хэл
 Хэл яриа хөгжүүлэх Ч.Дэлгэрмаа, 73 дугаар сургууль,
Б.Болорсайхан, 93 дугаар сургуулийн багш
 11.00-11.30 II
/12 жил/
 Монгол хэл
 ы, -ий-г зөв бичих  Б.Баярмаа, "Ирээдүй" , Ц.Алимаа, "Ирээдүй" цогцолбор сургуулийн багш
 11.30-12.00 II
/11 жил/

Монгол хэл  Балархай эгшгийн дүрэм  Т.Должинсүрэн, "Эрдмийн ундраа" цогцолбор, Т.Мөнхзул, 71 дүгээр сургуулийн багш
 12.20-12.50  VII /шилж/ Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал  Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш
 12.50-13.20  VII Монгол хэл  Эхийн задлал  Д.Алтанцог, 13 дугаар сургуулийн багш
 13.20-13.50  VIII Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал   
 Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш
 13.50-14.20  IX
Монгол хэл  Өгүүлбэрийн задлал   
 Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш
 14.20-14.50 II /12жил/ Монгол хэл  ы, -ий-г зөв бичих /давталт/  Б.Баярмаа, "Ирээдүй" , Ц.Алимаа, "Ирээдүй" цогцолбор сургуулийн багш
 11.11
10.30-11.00
III
Монгол хэл
Захирах анхааруулах өгүүлбэр
Ж.Наранзул, 47 дугаар сургууль,  Ж.Цоггэрэл, 20 дугаар сургуулийн багш
11.00-11.30
IV
Монгол хэл
Эхийн хэв маяг   
Н.Мөнхтуяа, 24 дүгээр сургууль,  Б.Тамирмаа, 9 дүгээрсургуулийн багш
11.30-12.00
V
Монгол хэл
Эхийн хувиргал Д.Батцэцэг, 33 дугаар сургууль,  Ц.Шархүү, 18 дугаар сургуулийн багш
12.20-12.50
VII /шилж/
Монгол хэл
Өгүүлбэрийн задлал
Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш
12.50-13.20
VIII
Монгол хэл
Өгүүлбэрийн задлал   
Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш
13.50-14.20
IX
Монгол хэл
Өгүүлбэрийн задлал
Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш
 11.13
10.30-11.00
I
Монгол хэл
Хэл яриаг хөгжүүлэх /давталт/   
Ч.Дэлгэрмаа, 73 дугаар сургууль, Б.Болорсайхан 93 дугаар сургуулийн багш
11.00-11.30
II /12жил/
Монгол хэл
ы, -ий-г зөв бичих /давталт/
Б.Баярмаа, "Ирээдүй" , Ц.Алимаа, "Ирээдүй" цогцолбор сургуулийн багш
11.30-12.00
II /11жил/
Монгол хэл
Балархай эгшгийн дүрэм /давталт/
Т.Должинсүрэн, "Эрдмийн ундраа" цогцолбор, Т.Мөнхзул, 71 дүгээр сургуулийн багш
12.20-12.50
VII /шилж/
Монгол хэл
Өгүүлбэрийн задлал /давталт/   
Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш
12.50-13.20
VIII
Монгол хэл
Өгүүлбэрийн задлал /давталт/
Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш
13.50-14.20
IX
Монгол хэл
Өгүүлбэрийн задлал /давталт/
Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш
14.20-14.50
VII
Түүх   
Сэргэн мандалтын соёл /давталт/
П.Ганбат, 73 дугаар сургуулийн багш

  25 ДУГААР СУВАГ ТЕЛЕВИЗЭЭР ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ГУРВАН ӨДРИЙН ХУВААРЬ /Үргэлжлэл дараагийн дугаарт/

Сар, өдөр
Нэвтрүүлэх цаг
Анги
Хичээл
Сэдэв
Хичээл заах багш
 11.09 13.00-13.30
VII
Түүх   
Сэргэн мандалтын соёл
П.Ганбат, 73 дугаар сургуулийн багш
13.30-14.00
VIII
Түүх
    Монголын эртний улсуудын соёлын хөгжил
Б.Оюунбилэг, 97 дугаар сургуулийн багш
 11.11 13.00-13.30
IX
Түүх
1921-1924 оны нийгэм, эдийн засгийн талаарх арга хэмжээ
Ч.Наранцэцэг, 53 дугаар сургуулийн багш
13.30-14.00
X
Нийгэм
Нийгмийн давхраажилтын нийгмийн хамгаалал
Ж.Энхцэцэг, 57 дугаар сургуулийн багш
 11.13 13.00-13.30
XI
Нийгэм
Соёл гэж юу вэ? /давталт/
С.Долгорсүрэн, "Оюуны ундраа" цогцолбор сургуулийн багш
13.30-14.00
IX
Түүх
1921-1924 оны нийгэм, эдийн засгийн талаарх арга хэмжээ /давталт/
Ч.Наранцэцэг, 53 дугаар сургуулийн багш

UBS ТЕЛЕВИЗЭЭР ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ГУРВАН ӨДРИЙН ХУВААРЬ /Үргэлжлэл дараагийн дугаарт/

Сар, өдөр
Нэвтрүүлэх цаг
Анги
Хичээл
Сэдэв
Хичээл заах багш
11.10
14.50-15.20
X
математик
Комбинаторик
Б.Энхболд, "Шинэ үе" сургуулийн багш
15.20-15.50
X
математик
Магадлал
Б.Энхболд, "Шинэ үе"сургуулийн багш
11.12
14.50-15.20
X
математик
Тригнометрийн хялбар тэгшитгэл бодох
Ц.Сүрэнхорлоо, 11 дүгээр сургуулийн захирал
15.20-15.50
XI
математик
Тригнометрийн тэгшитгэл бодох аргууд
Ц.Сүрэнхорлоо, 11 дүгээр сургуулийн захирал
11.16
14.50-15.20
X
математик
Комбинаторик  /давталт/
Б.Энхболд, "Шинэ үе" сургуулийн багш
15.20-15.50
XI
математик
Магадлал /давталт/
Б.Энхболд, "Шинэ үе"сургуулийн багш

  EAGLE ТЕЛЕВИЗЭЭР ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ГУРВАН ӨДРИЙН ХУВААРЬ /Үргэлжлэл дараагийн дугаарт/

Сар, өдөр
Нэвтрүүлэх цаг
Анги
Хичээл
Сэдэв
Хичээл заах багш
 11.09  10.00-10.30  I  Математик  Орон зай  Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш
 10.30-11.00  II/12 жил  Математик  2-ийн хүрд  З.Норжмоо, 45 дугаар сургууль, Б.Наранбат, 38 дугаар сургуулийн багш
 11.10  10.00-10.30  II/11 жил  Математик  7 ба 8-ийн хүрд  Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш
 10.30-11.00  III  Математик  Тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх Ш.Пунсалдулам, Б.Уянга, "Ирээдүй"  цогцолбор сургуулийн багш
 11.00-11.30  I  Математик  Орон зай /давталт/  Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш
11.30-12.00
 II /12 жил/
 Математик  2-ийн хүрд /давталт/   
 З.Норжмоо, 45 дугаар сургууль, Б.Наранбат, 38 дугаар сургуулийн багш
 11.11  10.00-10.30  IV  Математик  Олон оронтой тоог үржүүлэх, хуваах  Ч.Дархижав, 2 дугаар сургуулийн багш,
Б.Батцэцэг, 114 дүгээр сургуулийн багш
 10.30-11.00  V  Математик  Аравтын бутархайг нэмэх, хасах   
 Б.Эрдэнэчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш Б.Солонго, 32 дугаар сургуулийн багш
 11.00-11.30  II/11 жил/  Математик  7 ба 8-ийн хүрд /давталт/  Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш
 11.30-12.00  III  Математик  Тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх /давталт/  Ш.Пунсалдулам, Б.Уянга, "Ирээдүй"  цогцолбор сургуулийн багш

МҮОН ТЕЛЕВИЗЭЭР ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ГУРВАН ӨДРИЙН ХУВААРЬ /Үргэлжлэл дараагийн дугаарт/ 

Сар, өдөр
Нэвтрүүлэх цаг
Анги
Хичээл
Сэдэв
Хичээл заах багш
 11.09  11.00-11.30  VII /шилж/  Математик  Энгийн бутархайн нэмэх, хасах үйлдэл  Ш.Лхагва,1 дүгээр сургуулийн багш
 11.30-12.00  VII  Математик  Олон гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задлах  Ц.Нармандах,11 дүгээр сургуулийн багш
 18.10-18.35  VIII  Математик  Квадрат тэгшитгэл, түүнийг бодох  Р.Түмэнжаргал, Нийслэлийн 24 дүгээр сургуулийн багш
 18.40-19.00  IX  Математик  Геометр прогресс, түүний чанар  А.Хишигмаа, "Орчлон" сургуулийн багш
11.10
 11.00-11.30  VIII  Математик  Квадрат тэгшитгэл бодох томьёо  Р.Түмэнжаргал, Нийслэлийн 24 дүгээр сургуулийн багш
 11.30-12.00  IX  Математик  Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүний томьёо  А.Хишигмаа, "Орчлон" сургуулийн багш
 18.10-18.35  VII /шилж/  Физик
 Дулаан  Р.Энхбат, Нийслэлийн 1 дүгээр сургуулийн багш
 18.40-19.00  VII  Физик  Дуу авиа  Н.Оюунчимэг, Нийслэлийн 1 дүгээр сургуулийн багш
11.11  11.00-11.30  VIII  Физик  Дулаан ба температур  О.Идэрсайхан, "Шинэ үе" сургуулийн багш
 11.30-12.00  IX  Физик  Механик энерги  Я.Мөнхсайхан, МУБИС-ийн багш
 18.10-18.35  VIII  Математик  Квадрат тэгшитгэл, түүнийг бодох /давталт/  Р.Түмэнжаргал, Нийслэлийн 24 дүгээр сургуулийн багш
 18.40-19.00  IX  Математик  Геометр прогоесс, түүний чанар /давталт/  А.Хишигмаа, "Орчлон" сургуулийн багш

Хичээлийн хуваарийг энд дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null