ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Аймгийн мэдээлэл зүйн олимпиадын БОДЛОГО БОДОЛТ ТЕСТ-үүд

 

Багш Бодлого1.

Оролтын файл: 2012bb1.in

Гаралтын файл: 2012bb1.out Бодлогын файлын нэр: 2012bb1

N<=MAXLONGINT бүхэл эерэг тоо өгөгджээ. Энэ тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олъё. Хэрэв цифрүүдийн нийлбэр 10-аас их бол үр дүнгийн цифрүүдийн нийлбэрийг дахин олох гэх мэтээр уг нийлбэрийг нэг оронтой тоо болгон анх өгсөн тоо дээр нэмъе. Үүссэн тооны цифрүүдийн нийлбэрийг дээрхийн адилаар нэг оронтой болгон уг тоо дээр нэмэх гэх мэтээр энэ үйлдлийг үүссэн тооны сүүлийн дөрвөн цифр 2012 гартал хийсэн гэвэл дээрх үйлдлийг хийсэн тоо болон үр дүнгийн тоог олох програм бичнэ үү.

Оролтын өгөгдөл:

N тоог агуулна.

Гаралтын өгөгдөл:

Үр дүнгийн тоог гарган авах хүртэл хийсэн үйлдлийн тоо ба үр дүнгийн тоог сул зайгаар тусгаарлан агуулна. Бодлогод ямагт үр дүнтэй байх өгөгдөл өгөгдөх бөгөөд үр дүн тоо MAXLONGINT-ээс хэтрэхгүй гэж үзнэ.

Жишээ №1:

2012bb1.in

14

2012bb1.out

433 2012

Жишээ №2:

2012bb1.in

2582012

2012bb1.out

13333 2642012

 МЭРГЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ Б.ДАРЖАА

Бодолт:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int tsif(long long n)
{
    if (n<10) return n;
    else
    {
    int s=0;
    while (n>0)
       {
       s=s+n;
       n=n/10;
       }
    return tsif(s);
    }
}
main()
{
   freopen("2012bb1.in","r",stdin);
   freopen("2012bb1.out","w",stdout);
   long long n;
   long long k=0;
   scanf("%lld",&n);
   n=n+tsif(n);
   while (n000!=2012)
      {
        k++;
        n=n+tsif(n);
      }
   printf("%lld %lld",k,n);
}

Багш Бодлого 2.

Оролтын файл: 2012bb2.in

Гаралтын файл: 2012bb2.out Бодлогын файлын нэр: 2012bb2

Англи хэлний багш хүүхдүүдээр үгийн төгссөн үсгээр эхэлсэн нөгөө хос үг олох тоглоом тоглуулав. Энэхүү тоглоомд нэг үгийг хэдэн ч удаа ашиглаж болно. Та хүүхдүүдэд тусалж, өгөгдсөн үгүүдээс дээрх шаардлагыг хангасан боломжит хос үгүүдийг олж өгнө үү. Тухайн нэг үгийн төгсгөлийн үсгээр эхэлсэн үг хэд хэдэн байгаа бол аль нэгийг гаргахад хангалттай.

Оролтын өгөгдөл:

Оролтын файлын эхний мөрөнд үгийн тоо N<=100 байх ба дараагийн мөр бүрд нэг үг байна. Үг бүрийн урт 80-аас хэтрэхгүй бөгөөд үг нь зөвхөн жижиг үсгээс бүтнэ.

Гаралтын өгөгдөл:

Байж болох хос үгүүдийг сул зайгаар тусгаарлан мөр мөрөөр агуулна. Хэрэв шаардлага хангасан хос байхгүй бол гаралтын файл Bolomjgui гэсэн мөрийг агуулна.

Жишээ 1:

2012bb2.in

3

yes

ser

row

2012bb2.out

yes ser

ser row

Жишээ 2:

2012bb2.in

3

qwe

rty

uio

2012bb2.out

       Bolomjgui

МЭРГЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ Б.ДАРЖАА

Бодолт

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
main()
{
   freopen("2012bb2.in","r",stdin);
   freopen("2012bb2.out","w",stdout);
   char a[80][100];
   int n;
   scanf("%d",&n);
   int s=0;
   for (int i=1;i<=n;i++)
         scanf("%s",a[i]); 
   for (int i=1;i<n;i++)
       for (int j=i+1;j<=n;j++)
           {
             if (a[i][strlen(a[i])-1]==a[j][0]) {printf("%s %sn",a[i],a[j]);s=1;i++;}
                               /*else
                     if (a[i][0]==a[j][strlen(a[j])-1]) {printf("%s %sn",a[j],a[i]);s=1;i++;}
           */}
   if (s==0) printf("Bolomjgui");
}

Илүү ихийг http://www.eschool.miniih.com-с үзнэ үү.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null