ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2011 оны ЕБС-ийн үйл ажиллагааг үнэлсэн хөндлөнгийн үнэлгээ

БСШУ-ны сайдын 2003 оны 321-р тушаалын дагуу ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2011 оны үйл ажиллагааны тоон ба чанарын үзүүлэлтүүдийн өөрийн үнэлгээнд хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөхөд ЕБС-иудаас Улсын тэргүүний-3, сайн түвшинд-19, дунджаас дээгүүр түвшинд-6, дундаж түвшинд-1, хангалтгүй-0 үнэлэгдсэн байна. Энэхүү хяналт шинжилгээ үнэлгээний тоон үзүүлэлтийг хичээлийн жилийн захиргааны статистик мэдээлэлтэй тулган, чанарын үзүүлэлтийг тухайн онд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны чанар, үр дүнгээр баталгаажуулан үнэллээ.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null