ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Багш нарт зориулсан заах арга зүйн зөвлөмж

Багш нарт зориулсан заах арга зүйн зөвлөмж

 «СУРАЛЦАГЧДЫН СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙН ХӨГЖИЛ»
БСШУЯ - ЖАЙКА-ийн ХАМТАРСАН ТӨСӨЛ

ЗӨВЛӨМЖ-1

1, Бодит юмсыг загварчлал тооцоолох үйлд хүүхдийг сургах арга зүй (1008.63 KB) /Математикийн хичээл, Бага боловсрол/

2. Хүүхдээр математикийн хялбар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (739.22 KB) /Математикийн хичээл, Дунд боловсрол/

3. Хялбар туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (1.12 MB) /Физикийн хичээл, Суурь боловсрол/

4. Сорил тооцоогоор мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (5.46 MB) /Химийн хичээл, Суурь боловрол/

5. Айн киррикюлим боловсруулах арга зүй (1.07 MB) /Мэдээлэл зүйн хичээл, Бага боловсрол/

6. Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга зүй (1.03 MB) /Байгалийн ухааны хичээл, Суурь боловсрол/

7. Амьд биеийн хөгжлийг таниулах арга зүй (1.53 MB) /Хүн-Орчины хичээл, Бага боловсрол/

ЗӨВЛӨМЖ-2

1. Бодит юмсыг загварчлан тооцоолох үйлд хүүхдийг сургах арга зүй (1.82 MB) /Математикийн хичээл, Бага боловсрол/

2. Сурах үйлийн баримжаагаар суралцахуйг дэмжих арга зүй (1.36 MB) /Математикийн хичээл, Суурь боловсрол/

3. Сургалтанд сурагчдын өмнөх төсөөллийг тооцох арга зүй (645.62 KB) /Физикийн хичээл, Суурь боловсрол/

4. Мэдээлэл боловсруулж химийн мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (1.96 MB) /Химийн хичээл, Суурь боловсрол/

5. Асуудал шийдвэрлэх замаар мэдээллийг мэдлэг болгон хувиргах арга зүй (2.33 MB) /Мэдээлэл зүйн хичээл, Суурь боловсрол/

6. Монгол орчны бүс нутгийн байгаль ба нийгэм ахуйн шүтэлцээг таниулах арга зүй (1.9 MB) /Хүн-Орчины хичээл, Бага боловсрол/

7. Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (570.25 KB) /Хүн байгалийн хичээл, Бага боловсрол/

8. Төсөлт ажлын арга зүй (1.81 MB) /Суурь боловсрол/

ЗӨВЛӨМЖ-3

1. Хийж бүтээх, зурах, дүрслэх үйлээр дамжуулан математикийн агуулгыг эзэмшүүлэх арга зүй (31.62 MB) /Математикийн хичээл, Бага боловсрол/

2. Хүүхдээр асуудал шийдүүлэх арга зүй (10.69 MB) /Математикийн хичээл, Суурь боловсрол/

3. Контекст төвтэй сургалтаар мэдээлэл харилцааны цогц цадамж төлөвшүүлэх арга зүй (20.94 MB) /Физикийн хичээл/

4. Контекстэд суурилсан мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (6.03 MB) /Химийн хичээл, Суурь боловсрол/

5. Хэрэглээнд суурилсан сургалт зохион байгуулах арга зүй (27.01 MB) /Мэдээлэл зүйн хичээл, Суурь боловсрол/

6. Хүрээлэн буй орчинг тоглоомын явцад таниулах арга зүй (2.64 MB) /Хүн-Орчиний хичээл, Бага боловсрол/

7. Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй (32.55 MB) /Хүн байгалийн хичэээл, Бага боловсрол/

8. Төсөлт ажлын арга зүй (4.58 MB) /Бага, суурь боловсрол/

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null