ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Боловсрол, соёлын газрын 2010 оны тайлан

Боловсрол, соёлын газрын 2010 оны тайлан

Монгол улсын “Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай” хууль болон “2007 оны төсвийн тухай” хууль, “Боловсролын тухай багц хууль”, “Соёлын тухай хууль”, “Соёлын өвийн тухай хууль”, Монгол улсын БСШУ-ны сайдын 2008 оны 337 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аймаг, нийслэлийн боловсрол, соёлын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд” болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх боловсрол, соёлын газрын 2010 оны үйл ажиллагааны тайланг гаргав. 

Тайланг шууд үзэх

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null