ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ИРЦ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Хяналт-шинжилгээний зорилго: Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн ирц, сурлагын амжилтын харилцан хамаарал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлд дүн шинжилгээ хийх, хичээл таслалтын шалтгааныг илрүүлэх, анги удирдсан болон хичээл заагч багшийн ирцийн мэдээлэлтэй танилцах, сургуулийн захиргаанаас гарсан дүрэм, журамд хичээлийн ирц түүний гүйцэтгэлд тавих хяналтын асуудал тусгагдсан эсэхийг тодруулахад чиглэгдсэн болно.

Шинжилгээний хүрээнд Өвөрхангай, Өмнөговь, Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Завхан, Увс, Хэнтий, Сүхбаатар зэрэг 9 аймгийн 38 сумдын сургуулийн анги удирдсан болон хичээл заагч 342 багшаас санал, асуулга авч нэгтгэсний сацуу багш, сурагчидтай ярилцлага хийж, сонгогдсон 4, 8, 10 дугаар ангийн сурагчдын ирцийн мэдээллийг тухайн ангид хичээл заагч багшийн журналын ирцийн бүртгэлтэй харьцуулах ажлыг гүйцэтгэсэн болно.

Үнэлгээний тайланг татаж авах

Татаж авах

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null