ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2010-2011 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээлэл

2010-2011 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээлэл

2010-2011 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.

Бага дунд боловсрол

2010-2011 оны хичээлийн жилд 30 сургуулийн 757 бүлэгт 22785 суралцагч
суралцаж
, нийт ажиллагсад 1788 байгаагаас 1096 нь үндсэн багш байна.

А.
Суралцагчид, сургуулийн бүтэц

Энэ хичээлийн жилд 30 сургуулиас

·        Бага сургууль-4 /Төрийн бус өмчийн-1/

·        Суурь боловсрол олгох-2

·        Бүрэн дунд боловсрол олгох-24 гэсэн бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

Сургуулиудыг хэв шинжээр авч үзвэл

 ·    Ердийн сургалттай -28
- Гүнзгийрүүлсэн сургалттай-2

Сургуулийн өмнөх боловсрол

А. Суралцагчид

2009-2011 оны хичээлийн жилд ердийн сургалттай 31 сургуулийн
өмнөх боловсролын байгууллагуудад
7086 суралцагч 235
бүлэгт суралцаж байна.
Үүнээс цэцэрлэгийн
бүлэгт 119
бүлэгт
3515 суралцагч, хувилбар сургалтанд 116
бүлэгт
1571 суралцагч хамрагдаж байна.

·        Бага бүлэгт-31

·        Дунд бүлэгт-26

·        Ахлах бүлэгт-28

·        Бэлтгэл бүлэгт-32

·        Холимог бүлэгт-2

·        Ээлжийн бүлэгт-34

·        Нүүдлийн бүлэгт-82

Сургуулийн өмнөх
боловсролын хамран сургалт
ын бохир жин 82,8 хувьд хүрч өмнөх
хичээлийн жилийнхээс 7,8 хувиар, хамран сургалтын цэвэр жин 73,7
хувьд хүрч өмнөх хичээлийн жилийн жилээс 8,7 хувиар тус тус өссөн
үзүүлэлттэй байна.
 

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null