ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2014 оны 02-р сарын 05 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна Дэлгэрэнгүй»

2012-2013 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээлэл

2012 оны 10-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва

 Дэлгэрэнгүй»
БСШУЯам аймаг, нийслэлийн боловсрол, соёлын газруудын 2011 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байна.
 Дэлгэрэнгүй»

Төрөлжсөн олимпиадууд зохион байгуулах тухай

2012 оны 03-р сарын 02 Нийтэлсэн ӨВБСГ
Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг төрөлжсөн олимпиадуудыг 2012 онд аймагт шууд зохион байгуулах болсныг мэдэгдье.
 Дэлгэрэнгүй»
БСШУ-ны сайдын 2003 оны 321-р тушаалын дагуу ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2011 оны үйл ажиллагааны тоон ба чанарын үзүүлэлтүүдийн өөрийн үнэлгээнд хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөхөд ЕБС-иудаас Улсын тэргүүний-3, сайн түвшинд-19, дунджаас дээгүүр түвшинд-6, дундаж түвшинд-1, хангалтгүй-0 үнэлэгдсэн байна. Энэхүү хяналт шинжилгээ үнэлгээний тоон үзүүлэлтийг хичээлийн жилийн захиргааны статистик мэдээлэлтэй тулган, чанарын үзүүлэлтийг тухайн онд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны чанар, үр дүнгээр баталгаажуулан үнэллээ.
 Дэлгэрэнгүй»

Аймгийн тэргүүний ЕБС шалгаруулах журам

2012 оны 01-р сарын 06 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Аймгийн тэргүүний ЕБС шалгаруулах журам
 Дэлгэрэнгүй»

2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээлэл

2011 оны 10-р сарын 17 Нийтэлсэн Г. Лхагва
 Дэлгэрэнгүй»

2011-2012 оны хичээлийн жилийн зорилт

2011 оны 08-р сарын 29 Нийтэлсэн Г. Лхагва
2011-2012 оны хичээлийн жилд дараах зорилтыг дэвшүүлж байна. Үүнд:  Дэлгэрэнгүй»

Статистик мэдээлэл ирүүлэх хугацаа

2011 оны 08-р сарын 26 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Статистик мэдээлэл ирүүлэх хугацаа Дэлгэрэнгүй»

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд (l) аймаг, нийслэлийн БСГ-ын 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан, (ll) аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас Боловсрол, соёл /БСГ/-ын үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ, (lll) боловсрол, соёл урлагийн салбарын албан ёсны статистикийн мэдээлэл, мэргэжлийн хяналтын болон зарим олон нийтийн байгууллагын хөндлөнгийн үнэлгээний материалыг тус тус ашиглав.

 Дэлгэрэнгүй»

Боловсрол, соёлын газрын 2010 оны тайлан

2011 оны 02-р сарын 01 Нийтэлсэн ӨВБСГ

Монгол улсын “Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай” хууль болон “2007 оны төсвийн тухай” хууль, “Боловсролын тухай багц хууль”, “Соёлын тухай хууль”, “Соёлын өвийн тухай хууль”, Монгол улсын БСШУ-ны сайдын 2008 оны 337 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аймаг, нийслэлийн боловсрол, соёлын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд” болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх боловсрол, соёлын газрын 2010 оны үйл ажиллагааны тайланг гаргав.

 Дэлгэрэнгүй»
ЕБС-иудын 2010 оны өөрийн үйл ажиллагаандаа хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээ
 Дэлгэрэнгүй»

2010-2011 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээлэл

2010 оны 11-р сарын 18 Нийтэлсэн Г. Лхагва

2010-2011 оны хичээлийн жилд 30 сургуулийн 757 бүлэгт 22785 суралцагч суралцаж, нийт ажиллагсад 1788 байгаагаас 1096 нь үндсэн багш байна.

 Дэлгэрэнгүй»
2010-2011 оны хичээлийн жилд ЕБС-иудаас БСГ-т  статистик мэдээ ирүүлэх хугацаа Дэлгэрэнгүй»

Статистик мэдээлэл ирүүлэх тухай

2010 оны 05-р сарын 21 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Захиргааны статистик мэдээлэл.......... Дэлгэрэнгүй»