ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

БСГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2012 оны 02-р сарын 09 Нийтэлсэн Г. Лхагва

 Дэлгэрэнгүй»

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

2009 оны 11-р сарын 03 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Боловсролын салбарын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын иргэн бүр хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэмд чинээлэг сайхан амьдрахын тулд өөрийн чадавхийг бүрэн илрүүлэн хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэх, бүтээлчээр ажиллахад нь шаардагдах мэдлэг, чадвар, технологи болон соёлын үнэт зүйлсийг эзэмших, сонгох тэгш боломж, таатай орчин төлөвшүүлэн, байнга сайжруулахад чиглэсэн хүртээмжтэй, чанартай, үр ашигтай, тогтвортой үйлчилгээг үзүүлэхэд чиглэнэ.

 Дэлгэрэнгүй»

ТАНИЛЦУУЛГА

2009 оны 11-р сарын 03 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёлын газар одоо 17 хүний орон тоотойгоор дөрвөн төслийн багаар ажиллаж, Монгол УИХ, Засгийн газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын бодлого, шийдвэрийг, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх боловсрол, соёлын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, боловсрол соёлын байгууллагыг төрийн болон мэргэжил арга зүйн удирдлагаар шуурхай хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж боловсрол, соёлын 114 нэгж байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

 Дэлгэрэнгүй»

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗРЫН ЖУРАМ

2009 оны 11-р сарын 03 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Аймгийн Боловсрол, соёлын газар, (цаашид “газар” гэнэ) нь тухайн нутаг, дэвсгэрийнхээ боловсрол, соёлын байгууллага, иргэдийг төрийн захиргааны болон мэргэжлийн удирдлагаар хангах, тэдний үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий...
 Дэлгэрэнгүй»

БСГ-ын Logo

2009 оны 11-р сарын 03 Нийтэлсэн Г. Лхагва
 Дэлгэрэнгүй»